Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

FAQ

Novinárska cena predstavuje fórum kvalitnej žurnalistiky otvorené pre novinárov, zástupcov médií ale i širšiu odbornú a laickú verejnosť. 

Súťaž je určená pre novinárov publikujúcich vo všetkých typoch médií (elektronické, printové, onlinové etc) na Slovensku. Do súťaže je možné prihlásiť aj príspevok v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, v tom prípade je však potrebné priložiť jeho preklad v slovenskom jazyku.

 

Do súťaže sa môžete prihlásiť vyplnením online formulára.
 

NOS-OSF sa od roku 1993 sústredila na individuálne vzdelávanie novinárov a svojimi aktivitami výrazne podporila rozvoj regionálnych médií. Za mimoriadne úspešnú považujeme spoluprácu s menšinovými novinármi s dôrazom na nadaných rómskych žurnalistov. Nadácia sa okrem iného vždy zapájala do informačno-mediálnych kampaní s cieľom objektívne informovať verejnosť o vážnych spoločensko-sociálnych témach.

Príspevky musia spĺňať všetky podmienky súťaže, ktoré sú uvedené v štatúte. Odporúčame preto súťažiacemu alebo prihlasovateľovi, aby si pred nomináciu príspevku dôkladne prečítali podmienky súťaže a štatút. Ak príspevok splní všetky formálne podmienky, záleží potom na porote, aby posúdila jeho novinársku kvalitu, výnimočnosť a spoločenský prínos.

Partneri súťaže sú zastúpení v Rade súťaže. Ich úlohou je schvaľovať pravidlá súťaže (štatút) a jednotlivých členov poroty na základe ich odbornosti s prihliadnutím na možný konflikt záujmov pri hodnotení príspevkov. Keďže Rada zodpovedá za transparentný priebeh súťaže, jej členovia sú si vedomí faktu, že do jednotlivých porôt musia odporučiť nezaujatých a čestných porotcov. Rada zároveň rozhoduje o sťažnostiach a konflikte záujmov.

Porotcovia súťaže dostávajú na hodnotenie všetky príspevky, ktoré budú do NOS-OSF doručené do dátumu uzávierky a splnia formálne podmienky súťaže (viď štatút). Na túto fázu dohliada NOS-OSF – organizátor a vyhlasovateľ súťaže. Potom je už na porotcoch, aby spomedzi príspevkov po vzájomnej diskusii alebo hlasovaním vybrali ten najlepší. V každej kategórii porota určí iba jedného víťaza. Porota má právo cenu aj neudeliť.

Každá porota najskôr rozhodne o zozname 3 príspevkov nominovaných na cenu. Usporiadateľ súťaže pokladá za veľmi dôležité, aby o zozname 3 najlepších prác súťaže rozhodla porota po diskusii. Inak porota rozhodne hlasovaním. Z troch najlepších prác porota vyberie víťaza.

Rada súťaže je zložená zo zástupcov partnerov a organizátora súťaže. Ich mená nájdete na tejto webovej stránke. Členov jednotlivých porôt nominuje a schvaľuje Rada súťaže. Nominácie môžu Rade navrhovať aj predstavitelia novinárskych profesijných organizácií, vydavateľov, redakcií, ako aj partneri súťaže. Po schválení Radou budú mená porotcov zverejnené na webovej stránke.

Nadácia otvorenej spoločnosti je nezávislá organizácia, ktorá je zároveň aj vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. Súťaž celoročne spravuje Rada súťaže, ktorá dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov súťaže, rozhoduje o sťažnostiach a konflikte záujmov, berie na vedomie informácie o priebehu súťaže, ktoré jej poskytuje organizátor. Rada zároveň nominuje a schvaľuje jednotlivých porotcov do porôt pre každú kategóriu súťaže na základe ich odbornosti s prihliadnutím na možný konflikt záujmov pri hodnotení príspevkov.

NOS-OSF pôsobí v mediálnej oblasti prostredníctvom svojich projektov už viac ako desať rokov a je si preto vedomá dôležitosti novinárskej práce a schopnosti novinárov ovplyvňovať spoločenské a politické dianie. NOS-OSF má záujem prostredníctvom súťaže vyzdvihnúť hodnotnú novinársku prácu, ktorá má dôležitý význam pre fungovanie a rozvoj demokratickej spoločnosti. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť novinárov za jedinečné práce, ktoré vynikajúcim spôsobom zachytávajú problematiku dnešnej spoločnosti a tým prispievajú k jej skvalitňovaniu.

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×