Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

FAQ

Novinárska cena predstavuje fórum kvalitnej žurnalistiky otvorené pre novinárov, zástupcov médií ale i širšiu odbornú a laickú verejnosť. 

Súťaž je určená pre novinárov publikujúcich vo všetkých typoch médií (audiovizuálne, elektronické, printové, onlinové, etc.) na Slovensku.

Do súťaže sa môžete prihlásiť vyplnením online formulára.
 

Partneri súťaže sú zastúpení v Rade súťaže. Ich úlohou je schvaľovať pravidlá súťaže (štatút) a jednotlivých členov poroty na základe ich odbornosti s prihliadnutím na možný konflikt záujmov pri hodnotení príspevkov. Keďže Rada zodpovedá za transparentný priebeh súťaže, jej členovia sú si vedomí faktu, že do jednotlivých porôt musia odporučiť nezaujatých a čestných porotcov. Rada zároveň rozhoduje o sťažnostiach a konflikte záujmov.

Príspevky musia spĺňať všetky podmienky súťaže, ktoré sú uvedené v štatúte. Odporúčame preto autorovi/autorke alebo prihlasovateľovi, aby si pred prihlásením príspevku dôkladne prečítali podmienky súťaže a štatút. Ak príspevok splní všetky formálne podmienky, záleží potom na porote, aby posúdila jeho novinársku kvalitu, výnimočnosť a spoločenský prínos.

Áno, v tom prípade je však potrebné priložiť jeho preklad v slovenskom jazyku.

Porotcovia súťaže dostávajú na hodnotenie všetky príspevky, ktoré budú do NOS-OSF doručené do dátumu uzávierky a splnia formálne podmienky súťaže (viď štatút). Na túto fázu dohliada NOS-OSF – organizátor a vyhlasovateľ súťaže. Potom je už na porotcoch, aby spomedzi príspevkov po vzájomnej diskusii alebo hlasovaním vybrali ten najlepší. V každej kategórii porota určí iba jedného víťaza. Porota má právo cenu aj neudeliť.

Každá porota najskôr rozhodne o zozname 3 príspevkov nominovaných na cenu. Usporiadateľ súťaže pokladá za veľmi dôležité, aby o zozname 3 najlepších prác súťaže rozhodla porota po diskusii. Inak porota rozhodne hlasovaním. Z troch najlepších prác porota vyberie víťaza.

Rada súťaže je zložená zo zástupcov partnerov a organizátora súťaže. Ich mená nájdete na tejto webovej stránke. Členov jednotlivých porôt nominuje a schvaľuje Rada súťaže. Nominácie môžu Rade navrhovať aj predstavitelia novinárskych profesijných organizácií, vydavateľov, redakcií, ako aj partneri súťaže. Po schválení Radou budú mená porotcov zverejnené na webovej stránke.

Nadácia otvorenej spoločnosti je nezávislá organizácia, ktorá je zároveň aj vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. Súťaž celoročne spravuje Rada súťaže, ktorá dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov súťaže, rozhoduje o sťažnostiach a konflikte záujmov, berie na vedomie informácie o priebehu súťaže, ktoré jej poskytuje organizátor. Rada zároveň nominuje a schvaľuje jednotlivých porotcov do porôt pre každú kategóriu súťaže na základe ich odbornosti s prihliadnutím na možný konflikt záujmov pri hodnotení príspevkov.

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×