Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Čo je to Novinárska cena?

Cieľom súťaže je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov, a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska má Novinárska cena záujem podporovať slobodu médií, kvalitu a zodpovednosť v žurnalistike.

Súťaž vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v spolupráci s partnermi každoročne v decembri/januári. Je určená pre novinárov zo všetkých typov médií - printových, elektronických, celoslovenských i regionálnych, pre online aj občiansku žurnalistiku. Prihlásené príspevky hodnotia trojčlenné až päťčlenné poroty, zložené z osobností novinárskeho, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.

ŠTATÚT SÚŤAŽE NOVINÁRSKA CENA 2022

VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR A PARTNERI SÚŤAŽE
Článok 1 
Súťaž Novinárska cena vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS – OSF, Baštová 5, 811 03 Bratislava. 

Článok 2 
Organizátorom súťaže je NOS – OSF. Organizátor súťaže zabezpečuje koordináciu súťaže a vyhlásenie výsledkov. Zodpovedá za transparentný a čestný priebeh súťaže. O priebehu súťaže informuje Radu súťaže. 

Článok 3 
Partnermi súťaže sú Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia ESET, Nadácia Zastavme korupciu, MEMO 98, NEWTON Media, spol. s r. o., Nadace Open Society Fund, Veľvyslanectvo USA v SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, Človek v ohrození a agentúra Mayer/McCann Erickson. 

POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE 
Článok 4 
Poslaním súťaže je verejne oceniť hodnotnú novinársku prácu, ktorá významne prispieva k fungovaniu a rozvoju demokratickej spoločnosti. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť novinárky a novinárov za výnimočné príspevky, ktoré jedinečným spôsobom zachytávajú problematiku dnešnej spoločnosti, a tým prispievajú k jej skvalitňovaniu.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A CENY 
Článok 5 
V súťaži Novinárska cena vyhlásenej NOS – OSF budú udelené ceny v kategóriách: 

Žánrové kategórie: 

Písaná žurnalistika 
1. Investigatívny príspevok  
2. Komentár 
3. Reportáž 
4. Rozhovor 

Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika 
5. Investigatívny príspevok 
6. Reportáž 
7. Rozhovor a diskusia 
8. Fotografia 

Prierezové kategórie:

9. Občianska žurnalistika 
10. Podcast 
11. Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra, grafické dielo 
12. Cena za inovatívnu online žurnalistiku 
13. Cena za regionálnu žurnalistiku

Špeciálne ceny: 

14. Cena otvorenej spoločnosti 
15. Česko-slovenská cena verejnosti 

Článok 6 
Do dvoch kategórií písanej žurnalistiky  1. Investigatívny príspevok , 3. Reportáž a do dvoch kategórií audiovizuálnej žurnalistiky 5. Investigatívny príspevok a 6. Reportáž je možné prihlásiť len jednotlivý príspevok.  Sériu príspevkov v týchto kategóriách  je možné prihlásiť len v prípade, že ide o reportáže a príspevky  na pokračovanie, ktoré na seba tematicky nadväzujú a v takom prípade je možné prihlásiť maximálne 3 príspevky jednej série Do kategórie 6. Reportáž audiovizuálnej žurnalistiky je možné prihlásiť aj iné žánre, v ktorých bola reportáž použitá ako metóda novinárskej práce.
Cena v kategórii najlepší investigatívny príspevok v písanej žurnalistike je vyhlásená v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu, cena v kategórii Reportáž v písanej žurnalistike je vyhlásená v spolupráci s občianskym združením  MEMO 98 (bude zahŕňať aj príspevky v minulosti prihlasované do špeciálnej ceny Solutions Journalism) a cena v kategórii Reportáž v audiovizuálnej žurnalistike v spolupráci s iniciatívou Svet medzi riadkami.

Článok 7 
Do kategórie 2. Komentár je možné prihlásiť len jednotlivý príspevok. Sériu komentárov je možné prihlásiť len v prípade, že ide o komentáre na pokračovanie, ktoré na seba tematicky nadväzujú a v takom prípade je možné prihlásiť maximálne 3 príspevky jednej série. Do kategórie komentár je možné prihlásiť aj iné novinárske žánre, ktoré využívajú komentár ako pracovnú metódu, napr. editoriál, úvodník, fejtón či stĺpček. 

Článok 8 
Do kategórie 4. Rozhovor je možné prihlásiť príspevok s jedným alebo viacerými respondentmi. V kategórii 7. Rozhovor a diskusia v audiovizuálnych médiách je možné nominovať, aj iné žánre, v rámci ktorých je rozhovor využitý ako metóda novinárskej práce, pokiaľ nemajú v štatúte vyhradenú samostatnú kategóriu, ako napríklad podcasty. Do kategórie 7. Rozhovor a diskusia je možné prihlásiť len jednotlivý príspevok. Sériu rozhovorov v obidvoch týchto kategóriách je možné prihlásiť len v prípade, že ide o rozhovory na pokračovanie, ktoré na seba tematicky nadväzujú - v takom prípade je možné prihlásiť maximálne 3 príspevky jednej série.  

Článok 9 
Do kategórie 8. Fotografia je možné prihlásiť jednotlivo čiernobielu alebo farebnú fotografiu alebo sériu maximálne 10 fotografií uverejnených v printových médiách, online médiách alebo vo fotoservisoch tlačových agentúr. Autorky/autori fotografiísú povinní na požiadanie doručiť prihlásené fotografie ako originály vo formáte A4 a väčšom. Fotografie do súťaže treba prihlásiť nasledovne: 
• v prípade fotografií zverejnených v printových médiách: meno autora/autorky, názov fotografie či série fotografií, názov článku, médium, dátum uverejnenia; 
• v prípade fotografií uverejnených vo fotoservise tlačovej agentúry: meno autora/autorky, názov fotografie či série fotografií, názov agentúry, dátum uverejnenia; 
• v prípade zverejnenia na internete: meno autora/autorky, názov fotografie či série fotografií, názov média, link, dátum uverejnenia. Ak sa prihlasuje séria fotografií, musí byť publikovaná aspoň 1 fotografia zo série. Fotografie musia byť v predmetnom roku súťaže uverejnené v médiách prvýkrát. 

Článok 10 
Do kategórie 9. Občianska žurnalistika môžu byť prihlásené občianske príspevky uverejnené na osobnom blogu, sociálnych sieťach, podcasty a online projekty, ktoré nevznikli s profesionálnou podporou (či v rámci) redakcie, vydavateľa, neziskovej organizácie, občianskeho združenia alebo inej inštitúcie. Do tejto kategórie je možné prihlásiť príspevky uverejnené v slovenskom jazyku, pričom doména nemusí byť .sk. Akceptovaná bude len občianska žurnalistika reagujúca na spoločenské problémy, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Do súťaže nie je možné prihlásiť beletriu či poéziu. Prihlásiť sa môže len autor/autorka, ktorý/á píše/publikuje pod vlastným menom a za daný rok publikoval/a na blogu/profile aspoň 5 článkov/príspevkov. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok, monotematickú sériu maximálne 3 príspevkov alebo jeden ucelený online projekt. Prihlášky inštitúcií, neziskových organizácií či občianskych združení nebudú akceptované. 

Článok 11 
Do kategórie 10. Podcast je možné prihlásiť príspevky a relácie pokrývajúce významné udalosti a témy uplynulého roka, vrátane edukačných, vedecko-popularizačných či spoločenských tém, ktoré vznikli s profesionálnou podporou redakcie či vydavateľa. Táto kategória je zameraná na profesionálne podcasty, spĺňajúce najvyššie štandardy novinárskej práce. Do kategórie Podcast môžu byť prihlásené príspevky autorov, ktorí v uplynulom roku publikovali minimálne 5 podcastov pod jednotným názvom na verejne prístupných platformách. Do tejto kategórie je možné prihlásiť len jednotlivý príspevok. Sériu podcastov je možné prihlásiť len v prípade, že ide o relácie na pokračovanie, ktoré na seba tematicky nadväzujú – v takom prípade je možné prihlásiť maximálne3 príspevky jednej série.
 
Článok 12 
Do kategórie 11. Najlepší československý kreslený vtip, komiks, karikatúra a grafické dielo je možné prihlásiť minimálne 5 kresieb alebo sériu maximálne 10 kreslených vtipov, karikatúr či grafických diel (napríklad titulok časopisov, novín a/alebo iných grafických prác), pričom stačí, aby aspoň jedno dielo bolo uverejnené v printovom médiu alebo na webe v Česku a/alebo na Slovensku. Príspevky musia byť nahraté vo formáte .jpg, .gif alebo .tif. Cenu v tejto kategórii vyhlasujú spoločne Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava a Nadace Open Society Fund Praha.

Článok 13 
Kategória 12. Cena za inovatívnu online žurnalistiku oceňuje kreatívne využitie online nástrojov a digitálnych inovácií v profesionálnej žurnalistike. Do tejto kategórie prihlasujú svoje príspevky profesionálni novinári, ktorí vo svojich príspevkoch využívajú digitálne nástroje, ktoré netradičnou formou  využitím digitálnych nástrojov reagujú na problémy spoločnosti, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Prihlasovať sa môžu tiež redakcie so svojimi online projektami, ktoré udalosť či tému spracovávajú inovatívne a komplexne, využívajú pritom súčasne text, grafiku, video či online aplikácie. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok, monotematickú sériu maximálne 3 príspevkov alebo jeden ucelený online projekt. 

Článok 14
Do kategórie 13. Cena za regionálnu žurnalistiku je možné prihlásiť príspevky uverejnené alebo odvysielané v regionálnych médiách bez žánrového vymedzenia. Do tejto kategórie nie je možné prihlásiť články alebo príspevky s regionálnou témou odvysielané alebo publikované v celoštátnych médiách. Prihlásiť je možné len jednotlivý príspevok. Sériu príspevkov je možné prihlásiť len v prípade, že ide o rozhovory na pokračovanie, ktoré na seba tematicky nadväzujú a to tiež maximálne 3 príspevkov jednej série. 

Článok 15 
CENA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI 

Cena otvorenej spoločnosti je venovaná pamiatke Karola Ježíka, dlhoročného priateľa a spolupracovníka NOS – OSF, ktorý svojím tvorivým vkladom prispel k rozvoju citlivosti médií voči problematike menšín v spoločnosti, ako aj k rozvoju investigatívnej žurnalistky. Rada súťaže bude posudzovať príspevky prihlásené do súťaže vo všetkých kategóriách na základe odporúčaní jednotlivých porotcov. Na Cenu otvorenej spoločnosti môžu jednotlivé poroty, aj rada súťaže nominovať novinárov a novinárky za dlhodobý prínos a prácu, ktorá špecifickým spôsobom prispela k budovaniu otvorenej spoločnosti, otvárala dôležité témy a prispela k spoločenským zmenám, ktoré prispeli k otvorenejšej a transparentnejšej spoločnosti, rovnosti šancí a/alebo ochrany menšín a slabších. Rada súťaže môže udeliť Cenu otvorenej spoločnosti aj novinárskej osobnosti zo zahraničia. O nositeľovi Ceny otvorenej spoločnosti rozhoduje Rada súťaže. 


Článok 16
ČESKO-SLOVENSKÁ CENA VEREJNOSTI 
Túto cenu spoločne vyhlasujú Nadácia otvorenej spoločnosti ako organizátor súťaže Novinárska cena a Nadace Open Society Fund Praha ako organizátor súťaže Novinářská cena. O príspevkoch Československej ceny verejnosti rozhodujú Rady súťaží slovenskej a českej Novinárskej ceny. Na túto cenu nie je možné prihlásiť sa, nominácie vyberajú rady českej a slovenskej Novinárskej ceny. Víťaza vyberie verejnosť v online hlasovaní. 

Článok 17 
V každej z trinástich žánrových kategórií bude udelená jedna cena jednému víťazovi (jednotlivec alebo kolektív). Poroty si vyhradzujú právo cenu neudeliť. 

Článok 18
Rámcové kritériá súťaže sú novinárska a remeselná kvalita, výnimočnosť a spoločenský prínos. Konkrétne kritériá stanovia poroty na základe konsenzu.

Článok 19
Minimálne tri dni pred vyhlásením výsledkov súťaže zverejnia poroty zoznam obvykle troch až štyroch príspevkov nominovaných na cenu v každej kategórii. Do vyhlásenia oficiálnych výsledkov rozhodnú poroty diskusiou a hlasovaním o víťazoch súťaže. 

Článok 20 
Každý víťaz (jednotlivec alebo kolektív) získa cenu v hodnote 500 eur. Cena otvorenej spoločnosti, je  dotovaná sumou 1000 eur. Česko-slovenská cena verejnosti je dotovaná sumou 830 eur. V prípade kolektívu víťazov sa cena pomerne delí. Ceny budú zdanené v súlade s platnou legislatívou v SR v čase ich udelenia. 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 
Článok 21
V súťaži budú akceptované len elektronické prihlášky zaslané prostredníctvom online formulára, ktorý je k dispozícii na www.novinarskacena.sk. Do kategórií písanej žurnalistiky možno prihlásiť príspevky, ktoré boli uverejnené na území Slovenskej republiky v online alebo tlačenom médiu s dennou, týždennou, dvojtýždennou alebo s mesačnou periodicitou počas celého roka, a to od 1.1.2022 do 31.12.2022, s výnimkou regionálnych médií, kde platí podmienka minimálne štvrťročnej periodicity. Do kategórií audiovizuálnej žurnalistiky možno prihlásiť príspevky, ktoré boli odvysielané od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

Článok 22
Na cenu otvorenej spoločnosti, sa príspevky neprihlasujú, do užšieho výberu ich nominujú porotcovia a vyberá Rada súťaže. Na Cenu otvorenej spoločnosti môžu novinárov a novinárky nominovať jednotlivé poroty, aj Rada súťaže samostatne. Nominácie na Česko-slovenskú cenu vyberajú Rady súťaží českej a slovenskej Novinárskej ceny.

Článok 23 
Do súťaže môžu byť prihlásené aj príspevky zahraničných autorov uverejnené v slovenských médiách. Prihlásený príspevok musí byť vytvorený výhradne pre médium, v ktorom bol uverejnený. 

Článok 24 
Príspevky vytvorené na území Slovenska v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je možné do súťaže prihlásiť len s priloženým prekladom príspevku do slovenského jazyka. Organizátor súťaže nehradí náklady spojené s prekladom súťažných príspevkov, prihlášky alebo iných materiálov zaslaných do súťaže. 

Článok 25 
Do jednej kategórie môže autor alebo prihlasovateľ (redakcia, verejnosť, profesionálna alebo mimovládna organizácia) poslať maximálne 2 prihlášky a jeden autor môže svoje príspevky prihlásiť do maximálne dvoch kategórií. Celkový počet prihlásených príspevkov (sérií) do súťaže na redakciu nie je obmedzený, maximálny počet prác jednej autorky/jedného autora posunutých na hodnotenie porotami  je však obmedzený na 3. V prípade prihlásenia väčšieho množstva prác prioritu dostanú príspevky prihlásené autorom, redakciou, prípadne profesionálnymi mediálnymi organizáciami. Séria príspevkov zdieľajúcich spoločnú tému je považovaná za jednu prihlášku 

Článok 26 
Organizátor súťaže zaregistruje všetky príspevky prihlásené do uzávierky prijímania prihlášok. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo prihlásený príspevok zo súťaže vyradiť, ak nespĺňa formálne kritériá, ak bol do NOS – OSF doručený po 1.3.2023 alebo ak je žánrovo nekompatibilný s kategóriou, do ktorej bol prihlásený. Vylúčenie na základe žánrovej nekompatibility je možné na základe odporúčania aspoň dvoch porotcov v danej kategórii. 

Článok 27 
Každý príspevok musí byť odovzdaný spoločne s prihláškou do súťaže, na ktorej bude jasne označená kategória súťaže. Súťažné príspevky sa budú do súťaže posielať a vyhodnocovať neanonymne. Jeden príspevok môže byť prihlásený len do jednej súťažnej kategórie. 

Článok 28 
V kategóriách písanej žurnalistiky musí byť každý príspevok doručený prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo uložený na online úložisku vo formáte .DOC alebo .PDF. V kategóriách audiovizuálnej žurnalistiky musí byť každý príspevok doručený prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo uložený na online úložisku v nasledovných formátoch: 
Zvukové nahrávky: .MP3, .WAV 
Video: .AVI, .MP4, .WMV, .MPEG, .MOV Respektíve v komprimovaných formátoch .zip a .rar. 
Kvôli lepšiemu pochopeniu kontextu jednotlivých príspevkov odporúčame pripojiť krátku anotáciu v textovom dokumente. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 
Článok 29 
Vyhlásenie súťaže: január 2023 
Uzávierka prijímania príspevkov do kategórií súťaže: 1.3. 2023, 24:00
Vyhlásenie výsledkov súťaže: máj 2023
 
RADA SÚŤAŽE 
Článok 30 
Súťaž celoročne spravuje Rada súťaže (ďalej ako “Rada“), ktorá zasadá podľa potreby. Členstvo v Rade je čestné. 

Článok 31 
Úlohy Rady: 
• schvaľuje štatút súťaže a jeho prípadné zmeny; 
• schvaľuje členov jednotlivých porôt, a to na základe nominácií predstaviteľov novinárskych profesijných organizácií, vydavateľov, jednotlivých redakcií, partnerov súťaže, ako aj vlastných návrhov; 
• rozhoduje o sťažnostiach a o konflikte záujmov; 
• dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov súťaže; 
• plní funkciu poroty pri rozhodovaní o udelení Ceny otvorenej spoločnosti 
• členovia Rady súťaže môžu plniť funkciu stáleho porotcu/stálej porotkyne v porotách jednotlivých kategórií. Výber prebieha dohodou medzi členmi Rady súťaže, na zreteľ sa berie najmä absencia konfliktu záujmov. 

Článok 32 
Členov Rady menuje a odvoláva vyhlasovateľ súťaže. Počet členov Rady nie je obmedzený. Troch členov Rady menuje NOS – OSF. Každý partner môže menovať jedného člena Rady. Rada súťaže je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady. 

Článok 33 
Členstvo partnera v Rade je časovo neobmedzené a zaniká vzdaním sa členstva alebo odvolaním zo strany vyhlasovateľa. Člena Rady možno z Rady súťaže vylúčiť za činnosť nezlučiteľnú s poslaním súťaže. O vylúčení rozhoduje Rada, na vylúčenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Rady. Členstvo v Rade súťaže automaticky zaniká, ak člen nie je v pracovnom alebo inom právnom vzťahu s partnerom súťaže alebo vyhlasovateľom súťaže. 

POROTY SÚŤAŽE 
Článok 34 
Členov porôt súťaže menuje Rada súťaže na základe odbornosti s prihliadnutím na možný konflikt záujmov pri hodnotení príspevkov. Pre každú žánrovú  kategóriu bude vymenovaná trojčlenná až štvorčlenná porota. Nominácie na členov poroty môžu Rade navrhovať predstavitelia novinárskych profesijných organizácií, vydavateľov, redakcií, ako aj partneri súťaže a vyhlasovateľ súťaže. Finálne zloženie porôt určí vyhlasovateľ súťaže, následne tieto poroty predkladá na schválenie Rade súťaže, pričom jednotlivé nominácie nie sú pre Radu záväzné.

Článok 35 
Poroty súťaže rozhodujú o nomináciách na ceny v jednotlivých kategóriách, ako aj o víťazoch kategórií. Rozhodnutie porôt o nomináciách a o víťazoch jednotlivých kategórií musí byť prijaté hlasovaním po vzájomnej diskusii poroty. 

Článok 36 
Každý porotca pred stretnutím poroty podpíše čestné vyhlásenie o svojej nestrannosti a/alebo prípadnom konflikte záujmov. Členstvo v porote súťaže Novinárska cena 2022 je čestné, honorár za hodnotenie príspevkov je 100 eur .

AUTORSKÉ PRÁVA 
Článok 37 
Všetky nosiče, na ktorých sú doručené súťažné príspevky, články, fotografie, kreslené vtipy, komiksy a karikatúry, nevyžiadané najneskôr do 20 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, sa stávajú vlastníctvom Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Vyžiadané príspevky organizátor súťaže vráti žiadateľovi na jeho náklady. 

Článok 38 
Víťazné, nominované a vybrané prihlásené fotografie, kreslené vtipy, komiksy a karikatúry môžu byť po vyhlásení výsledkov súčasťou výstavy No Comment. 

Článok 39 
Prihlásením do súťaže a prijatím ocenenia Novinárska cena 2022 dáva súťažiaci organizátorovi súťaže súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. 

Článok 40 
Tento štatút platí pre realizáciu súťaže Novinárska cena 2022.

 

 

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×